EKIDEN TEAM KOBE

神戸市中学校体育連盟 駅伝競技の部 神戸市立北神戸中学校 副部長 田渕 真也


コース 注意事項 神戸市駅伝試走について

・2019.11.03 令和元年度 神戸市中学校駅伝競走大会 結果をアップしました
( 男子 ・ 女子 )

男子 歴代入賞校

   1位 2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位 
 R1
大池
51.53
大原
53.23 
平野
53.28
有野
54.13 
星陵台
54.20 
有野北
54.56 
北神戸
55.00 
玉津
55.24 
H30

 大原
52.41
平野
53.45 
大池
53.47 
有野北
53.49
北神戸
54.32 
星陵台
54.47 
本山 
55.03
鈴蘭台 
55.12
H29
大原
53.20
鈴蘭台
53.37 
平野
53.51 
高倉
54.33 
星陵台 
54.38
有野北
54.51 
玉津
54.56 
長坂
55.31 
H28
平野
51.53
玉津
53.54 
鈴蘭台
54.05 
多聞東 
54.17
星陵台
54.18 
伊川谷
54.49 
大原
55.11
長坂
55.33 
H27 平野 
52.39
有野北
52.40 
伊川谷
53.42 
玉津
53.51 
大原
54.34 
多聞東
54.53 
鷹取
55.08 
本山
55.12 
               
               
               
               
               

女子 歴代入賞校

   1位 2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位 
  鷹取
43.51
平野
44.02 
高倉
44.04 
太山寺
44.31 
小部
44.41 
北神戸
45.21 
玉津
45.38 
長坂
45.41 
H30  北神戸
42.21
玉津
42.39
太山寺
43.52 
鷹取
44.30 
高倉
44.36 
小部
44.42 
多聞東
45.02 
平野
45.02 
H29  玉津
42.35
太山寺
42.51 
高倉
43.00 
平野
43.46 
北神戸
43.46
大原
43.50 
本山
44.04 
多聞東 
44.49
H28
大原
41.44
玉津
42.39 
平野
42.45 
高倉
43.37 
星陵台
43.50 
太山寺
43.51 
多聞東
43.56 
本山
44.11 
H27 大原
41.41
平野
42.47 
鈴蘭台
43.16 
玉津
43.42 
多聞東
43.58 
井吹台
44.06 
御影
44.14 
塩屋
44.22